Page 10 - TWIST_2021_kwartaal_1
P. 10

TWIST eMagazine - 10 - maart 2021

                    vervolg BEZOEK©

    de vorige eeuw zo’n tragisch einde kende. Uit het   Groeten Earthlings, komen we van de planeet
    ei stroomt gestaag een sliert koetsjes, bemand door   Agapius. Wij willen u verzekeren van onze
    twee wezens. Ze zwermen alle kanten uit. Een fel    vreedzame bedoelingen en betuigen onze spijt als we
    knipperend alarmlicht springt aan in Bents hoofd:   al bijbrengen onnodige angst die je. Aangezien we
    Invasie!                       interstellaire rijden, zien wij het als onze taak om
    Weer binnen gaat hij voor de tv zitten. Een extra   de omgeving te verkennen op zoek naar intelligent
    journaal wordt aangekondigd. Bent ergert zich aan    leven. Het is altijd al voor ons te zijn in het
    de mimiek en het ietwat meewarige trekje om de     universum als intelligent ras alleen een ondraaglijke
    mond van de presentator, alsof hij de tekst die hij  gedachte. We zijn zeer verheugd jullie planeet te
    voorleest met een korrel zout neemt; de beelden    hebben ontdekt en hoop dat we kunnen blijven
    vertellen een ander verhaal.             krijgen om elkaar beter te leren kennen vruchtbare
    ‘Hun komst kwam als een donderslag bij heldere    uitwisseling en dialoog.
    hemel. Geen enkel sterrenobservatorium ter wereld   De presentator komt weer vol in beeld. ‘Tot zover
    heeft iets waargenomen in de uren voorafgaand aan   het bericht. Geleerden en autoriteiten houden
    hun landing. Men schat dat er een drieduizendtal    onophoudelijk contact met elkaar en wisselen hun
    schepen hangen boven het bewoond aardoppervlak.    bevindingen uit. Het Amerikaanse leger heeft de
    Wetenschappers gaan ervan uit dat ze afkomstig    leiding over een grootscheepse calamiteitenmacht
    zijn van een reusachtig moederschip dat zich     die inderhaast is opgezet met alle bondgenoten en
     waarschijnlijk verborgen houdt achter de maan.   niet-gelieerde strijdmachten. Zelfs Noord-Korea
    Geen meldingen zijn gemaakt van incidenten met    en China hebben zich onder het Amerikaanse
    de wezens die ons observeren. De regering raadt     superbevel gevoegd. Nog een sportbericht om af
     iedereen aan om binnen te blijven en de media op de  te sluiten. Zulte-Waregem heeft zijn kansen op de
    voet te volgen. Vooralsnog is er geen enkele reden  landstitel verkwanseld …’
    tot paniek.’                     Ongeduldig doet Bent de tv uit en keilt de
    De nieuwslezer richt zich rechtstreeks tot de      afstandsbediening weg. Wat voor de godgloeiende
     kijker. ‘We laten nu een geluidsfragment horen   duivel is er godverdomme aan de gang? Worden
    dat wereldwijd werd ontvangen door radio- en     we overspoeld door toeristen uit de ruimte, is het
     televisiezenders. Ook wij kregen dat bericht door,   alleen maar dat? Hij onderdrukt de neiging zich in de
    in krom Nederlands. Linguïsten zijn het erover    kelder te barricaderen, loopt weer naar de voordeur,
    eens dat het oorspronkelijke bericht in het Engels  bedenkt zich en neemt de telefoon.
    werd opgesteld en dat gebruik werd gemaakt van de   ‘Dag ma. Zeg, hoe is het daar bij jou? Vliegen daar
    gratis vertaaldienst van Google waardoor sommige   ook van die dingen?’
    zinnen nogal geforceerd overkomen. Hier volgt het   ‘Dag Bent. Jaja, ze zitten hier met zijn tweeën koffie
     fragment.’                     te drinken. Nou ja, ik denk dat ze het niet lusten, ze
    De presentator verhuist naar een klein kader     zijn te beleefd om te weigeren.’
     rechtsboven in beeld. Zinnen verschijnen als de   ‘Huh?’
    aftiteling na een film. Bent vraagt zich af of het de  Ze dempt haar stem, ‘ja, eigenlijk zijn ze best vrien-
    aftiteling van het aardse leven is.          delijk, hoor. Alleen die gele geitenogen vind ik een
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15